Avís legal

Data de la darrera actualització: 7 d’abril de 2021

Dades del responsable

En compliment de Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), i altra legislació complementària que pugui resultar d’aplicació, s’informa que el titular del lloc web és la Universitat Oberta de Catalunya –en endavant la UOC–, amb domicili social a l’avinguda del Tibidabo, núm. 39-43 (08035 Barcelona, Estat espanyol), amb el CIF núm. G60667813 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 842.

En aquest espai, l’usuari o usuària, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i les usuàries i la UOC, com a responsable d’aquest web.

Com a usuari o usuària, és important que conegueu aquests termes abans de continuar la vostra navegació. La UOC es reserva la facultat de modificar les condicions presents per a la plataforma i publicarà en aquest lloc web l’última versió d’aquestes condicions. Per tal de mantenir-vos informats dels canvis futurs, incorporarem la data de la darrera actualització de les condicions d’ús i us informarem dels canvis notificant-ho a l’apartat de notícies de la web.

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el simple accés) de les pàgines web que formen part del lloc web www.matchimpulsa.barcelona incloent els continguts i els serveis posats a disposició. Tota persona que accedeixi al web www.matchimpulsa.barcelona accepta sotmetre’s a les Condicions Generals del portal web de MatchImpulsa vigents a cada moment. En cas que aquest lloc web ofereixi la utilització de certs serveis que puguin restar sotmesos a condicions particulars pròpies, aquestes darreres podran substituir, completar i/o modificar les presents Condicions Generals. Per tant, amb anterioritat a l’ús de tals serveis, l’usuari o usuària haurà de llegir tals condicions que puguin resultar d’aplicació.

Dades personals que es recullen i com ho realitzem

Veure la Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari o la usuària es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte als continguts d’aquest web, es prohibeix:

– Qualsevol vulneració dels drets del prestador o nostre com a legítim titular.

En la utilització del web www.matchimpulsa.barcelona l’usuari o la usuària es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets de la UOC o de tercers, o que pogués perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar el portal www.matchimpulsa.barcelona, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial sota llicència Creative Commons

Els continguts d’aquesta pàgina web tenen una llicència Creative Commons BY-SA 3.0. Això significa que ets lliure de compartir (copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format) i d’adaptar (remesclar, transformar i crear a partir del material) amb els termes següents:

– Reconeixement: Has de reconèixer l’autoria de manera apropiada a nom de “Dimmons (UOC)”, proporcionar l’enllaç a la llicència i indicar si has fet algun canvi. Pots fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d’una manera que suggereixi que el llicenciador et dóna suport o patrocina l’ús que en facis.

– Compartir-Igual: Si remescles, transformes o crees a partir del material, has de difondre les teves creacions amb la mateixa llicència que l’obra original.

La llicència no autoritza la utilització d’altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals.

L’usuari o la usuària coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, queda a l’empara de la llicència Creative Commons BY-SA 3.0 i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari, una usuària o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al web, haurà de notificar aquesta circumstància a la UOC indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines del web www.matchimpulsa.barcelona proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. Així, doncs, la UOC no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades que son continguts propietat de tercers, ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, la UOC queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes a la UOC.

Exclusió de garanties i responsabilitat

La UOC no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

– La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

– L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

– La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.

La UOC no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Així mateix, l’usuari o usuària ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són plenament inexcrutables i que, per tant, la UOC no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que la UOC posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’ús del web www.matchimpulsa.barcelona es regeixen exclusivament per les lleis de l’Estat espanyol. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació a la interpretació i el contingut d’aquestes, l’usuari i la UOC se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions Generals d’ús o qualsevol comentari sobre el portal www.matchimpulsa.barcelona, haurà de dirigir-se a info@matchimpulsa.barcelona