Codi de conducta

Declaració 1. Matchimpulsa defensa un feminisme interseccional i situat.

Matchimpulsa és un programa transversalment feminista pel seu clar posicionament polític cap a la justícia social i la igualtat però no perquè abordi “temes de dones”. En el seu lloc, proposa plantejar temes del sosteniment de la vida o de la producció i reproducció de la vida en tot la seva complexitat que té repercussions diferenciades segons la construcció socioeconòmica del gènere. A més reconeix que les dones no constitueixen un grup homogeni, són migrades, són occidentals, són racialitzades, són amb diversitats funcionals, són amb formacions acadèmiques diverses, etc. En tot aquest espectre hi ha dones molt diverses i hem de situar-les per a fugir del feminisme de l’1%.

Declaració 2. Matchimpulsa comparteix la definició d’Igualtat de Gènere acordada des de les Nacions Unides.

La igualtat de gènere es refereix a la igualtat efectiva entre dones i homes, que implica el concepte que tots els éssers humans, tant dondes com homes, són lliures de desenvolupar les seves habilitats personals i prendre decisions sense les limitacions imposades per visions estereotipades, rols de gènere rígids i prejudicis. La igualtat de gènere significa que els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i homes són considerats, valorats i afavorits per igual. No significa que les dones i els homes hagin de tornar-se iguals, sinó que els seus drets, responsabilitats i oportunitats no depenen de si neixen dona o home (ONU).

El codi de conducta i bones pràctiques amb perspectiva de gènere ha d’entendre’s com una eina que té el fi de:

 • Assegurar que la comunitat sigui un espai lliure de violència de gènere tant física com simbòlica.
 • Garantir la igualtat de gènere transversalment a totes les activitats desenvolupades.
 • Possibilitar que les persones que participen en qualsevol dels programes i esdeveniments del Matchimpulsa siguin agents de canvi social en aquesta matèria, influint en la modificació de comportaments professionals, cívics, familiars i personals per a aconseguir la igualtat de gènere en el seu entorn.

Totes les participants, ponents, formadores que s’involucraran en el programa Matchimpulsa han de complir amb el següent Codi de Conducta.

Les conductes que promou són les següents:

1.   Defensar Matchimpulsa com a espai d’igualtat i lliure de violència de gènere:

 • Garantir un tracte respectuós i igualitari entre assistents i formadores sense distincions per raó de sexe, d’identitat de gènere o d’orientació sexual. 
 • Fomentar una política de tolerància zero a la violència. Es prohibeix qualsevol acte que pugui fer que una altra persona se senti amenaçada o insegura. Entre aquests s’inclouen: assetjament, agressions verbals, amenaces o qualsevol expressió d’hostilitat, intimidació o agressió. Definim l’assetjament sexual com qualsevol conducta verbal, visual o física, de naturalesa sexual, que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona (en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu), de qualsevol persona que forma part d’aquest programa de programes. 

 2.   Generar coneixement amb perspectiva de gènere:

 • Visibilitzar a les dones com a generadores de coneixement en els diferent àmbits acadèmics, societat civil i polítics.
 • Garantir la paritat, o almenys l’equilibri, en les diferents activitats desenvolupades.
 • Incloure en el programa formatiu temes tradicionalment feminitzats.
 • Incloure transversalment la perspectiva de gènere en qualsevol dels temes tractats, és a dir, valorar el potencial impacte que pot tenir en l’objectiu d’aconseguir la igualtat de gènere.

3.   Adoptar mesures d’acció afirmativa en la configuració de les activitats que es desenvolupen en el marc de Matchimpulsa:

Fins que la igualtat de gènere no sigui real en tots els àmbits de la societat, advoquem per ús d’aquestes eines d’equitat amb la finalitat de revertir les dificultats a l’accés de les dones en els espais de representació, generació de coneixement i debat, cívica i política.

4.   Utilització de llenguatge inclusiu i no sexista:

 • No es pot permetre l’ús d’un llenguatge discriminatori o excloent que pogués implicar un tracte desigual o ofensiu per a dones i/o homes.
 • Garantir un llenguatge visual inclusiu, no discriminatori ni de caràcter sexista.

5.   Crear un espai inclusiu (en cas d’esdeveniments presencials):

 • Habilitar espais pel descans.
 • Habilitar espais per a la lactància i incloure canviadors per a bebès

La igualtat de gènere és un procés col·laboratiu i continu en el qual totes estem involucrades.

Si us plau, si veus, escoltes o experimentes una violació del Codi de Conducta durant la implementació de Matchimpulsa, contacta amb la persona de l’equip de Dimmons més pròxima per a lliurar la teva queixa. Si desitges informar una infracció o un suggeriment per a millorar algun aspecte relacionat amb aquest tema, pots enviar un correu electrònic a info@matchimpulsa.barcelona