DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Organització

Polítiques i mesures de suport a empreses que s’estan impulsant a favor de la igualtat

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

MESURES DE LES EMPRESES EN MATÈRIA D’IGUALTAT

Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones. Article 46.2

 • Matèries d’objecte de negociació col·lectiva als plans d’igualtat:
  • Procés de selecció i contractació.
  • Classificació professional
  • Formació
  • Promoció professional. 
  • Retribució. 
  • Jornada laboral // condicions de treball (jornades flexibles, parcials, nocturnes, teletreball, hores extra…) 
  • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar, laboral. 
  • Infrarepresentació femenina. 
  • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • En funció del que decideixi…
  • Permisos de paternitat i maternitat
  • Violència de gènere.
  • Llenguatge i comunicació no sexista
  • Salut laboral, seguretat i equipaments
  • Relació de l’empresa amb el vostre entorn
  • Opinió de la plantilla i de la direcció

TIPUS D’INTERVENCIÓ – SHELEADER

Sheleader té un pla d’Igualtat. Accions:

 • Comunicació no sexista. Accions encaminades a garantir una comunicació no sexista i un llenguatge inclusiu.
 • Sororitat amb projectes de dones. Prioritzar l’ús gratuït de la plataforma a terceres entitats si són grups de dones dedicades a l’apoderament de les dones.
 • Prioritzar la contractació de serveis de dones amb perspectiva de gènere, no només en serveis de formació i mentoria, sinó en qualsevol servei que contracta l’entitat. 
 • Perspectiva de gènere en programes. Tots els programes de capacitació que desenvolupem són dissenyats i executats amb perspectiva de gènere, tenint en compte les necessitats de les dones en matèria d’horaris, el poc temps de què disposen i dediquen a elles mateixes, de dones per a dones, totes les nostres formadores i mentores són dones. 
 • Flexibilitat en els temps de treball. Tothom pot teletreballar i aplicar els horaris. Només es marquen temps de coordinació, entregues i dia de trobada de tot l’equip a l’oficina.

TIPUS D’INTERVENCIÓ – IBOD

Iniciativa Barcelona Open Data té un pla d’igualtat efectiva de les dones. Les seves principals accions són:

 • Comunicació i ús del llenguatge no sexista.
 • Objectiu de paritat en la presència de les dones a les nostres activitats públiques / esdeveniments. Ponència – visibilitzar dona del sector digital
 • Objectiu de presència mínima dones Alumnat Open Data School. Mesures per aconseguir un % participants en les sessions formatives.
 • Equips que dissenyen els projectes, participants en la creació d’eines digitals.
 • Projectes Serveis 
  • L’aplicació de la tecnologia data orientada als drets de les dones.
  • La incorporació del valor de les dades obertes als projectes de transformació social i del dret de les dones.
  • Línia Retorn social. Dediquem recursos, entitat projecte fomentar drets amb dades.
   • Repositori dades obertes igualtat. DATA WOMAN
   • Datosviolenciamujeres.es
 • Línia de treball: 
  • Aplicar la tecnologia data orientada als drets de les dones. 
  • La nostra especialització consisteix a aplicar la perspectiva de gènere als processos i eines digitals que apliquem a tots els nostres projectes propis.

Programes de promoció laboral per a dones

 • Formació amb perspectiva de gènere com a mesura per promoure la igualtat efectiva i el desenvolupament professional de les treballadores, en compliment de l’article 46.2 c) de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
  • Fundació Dones
  • Sheleader.eu
 • Programa d’empoderament de dones per a l’ocupació. 
  • Organitzat: Fundació Dones. 
  • Dirigit a: dones que busquen feina, millorar la seva situació de feina o vulguin emprendre. 
  • Durada: 2 dies, 6 hores 
  • Contingut: 9 sessions formatives
   • El teu perfil professional
   • Mercat laboral actual
   • Eines necessàries per dirigir el teu procés de manera autònoma. 
   • Tècniques de Recerca Activa de Treball 
   • Processos de Selecció
 • Empoderament de la dona per a la millora de l’ocupabilitat
  • Organitzat: Fundació dones. 
  • Dirigit a: dones aturades que estiguin en recerca activa d’ocupació 
  • Durada: 2 dies, 6 hores 
  • Contingut:
   • Curs 1. Entrenant les meves competències i habilitats per a la millora de l’ocupabilitat. • Condicions laborals. / Competències professionals. / Objectiu professional i autoocupació. / Habilitats sociolaborals al mercat de treball. / Habilitats sociolaborals en la cerca de feina. 
   • Curs 2. Competències digitals per a la feina: Usant l’ordinador per a mi cerca de feina I. / Usant l’ordinador per a mi cerca de feina II. / Estratègies de cerca de feina I./ Estratègies de cerca de feina II.
 • SHEIMPULSA: Formació i empoderament per impulsar la seva carrera.
  • Contingut: Lideratge: Autoconeixement / Gestiona el teu talent Lidera la teva vida amb el teu talent i el teu propòsit / Marca personal Comunicació assertiva / Networking efectiu
  • Dirigit a: dones professionals que volen reforçar el seu lideratge i predirectives
  • Durada: 4 mesos, 29 hores.
  • 100% online i en directe
  • Inclou:
   • FORMACIÓ: 6 Formacions (1 hora) 4 càpsules audiovisuals amb treball individual (2 hores)
   • NETWORKING: 1 trobada de networking online 1 Autotest individual
   • MENTORIA: 2 sessions acompanyament grupal màxim 5 dones (1 hora)
   • ESDEVENIMENTS VIP: 4 Conferències VIP en directe amb dones referents (1 hora)

BONES PRÀCTIQUES EN EMPRESES I ORGANITZACIONS

Algunes empreses i organitzacions ja han valorat el talent de les dones i han aplicat mesures d’impuls de les dones professionals a les seves pràctiques.

 • CTECNO
 • HP
 • IKEA
 • DANONE

CTecno

 • Grup Donatic: projecte que neix el març de 2020 amb l’objectiu de fomentar la presència de les dones al sector digital i tecnològic
 • Manifest Donatic: conjunt de recomanacions i millors pràctiques a implementar dins de les empreses per aconseguir un sector tecnològic amb igualtat d’oportunitats per a les dones. Els 6 eixos del manifest Donatic:
  • Publicació de places en llenguatge inclusiu
  • Entrevistes sense biaix de gènere
  • Franges salarials sense diferència entre gèneres
  • Avenços en la carrera professional sense necessitat d’una cerca proactiva
  • Sistema igualitari de conciliació 
  • Branding i comunicació inclusiva
  • A més, es van establir mesuradors i un comitè per valorar l’evolució de les mesures.

HP

 • Pla d’igualtat 2017-2020
 • Objectius principals en matèria d’igualtat d’oportunitats:
  • 50% dones en llocs directius el 2030
  • 30% dones en llocs de tecnologia i enginyeria
  • Lesley Slaton Brown, responsable de diversitat: “No farem els ulls grossos a les forces del racisme, la discriminació i la desigualtat que han impedit a molts assolir el seu potencial. I no descansarem fins que tothom, a tot arreu, tingui accés a les oportunitats que es mereixen.”
 • Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (2017-2020) d’HP
  • Mesures per equilibrar la plantilla 
  • Garantir l’equitat en l’àmbit de gènere entre els diferents tipus de contractes 
  • Foment de la participació de dones en llocs directius 
  • Aplicació del principi d’equitat i no discriminació en salaris Igualtat en l’accés a la informació i formacions en gènere i igualtat. 
  • Accés i foment de les mesures de conciliació i corresponsabilitat 
  • Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de gènere 
  • Mesures per a víctimes de violència de gènere 
  • Ús no sexista del llenguatge i de la imatge

IKEA

 • Pla d’igualtat 2018:
  • Ampliació de la baixa de paternitat fins a 7 setmanes. 
  • Incorporació del currículum anònim als processos de selecció. 
  • Protocol per a dones que puguin estar sent víctimes de violència de gènere. 
  • Es duplica respecte al pla anterior (2011) l’import econòmic rebut en sol·licitar una excedència per cura de menor. 
  • Garantir la igualtat retributiva en feines d’igual valor. 
  • Comunicació inclusiva interna i externa.

DANONE

 • Pla d’igualtat des del 2009. Origen 2007
 • Programa per millorar les habilitats d’aquells empleats que tenen més risc de perdre el lloc per la pandèmia (especialment les dones, els col·lectius minoritaris i aquells amb un entorn desafavorit).
 • Escola Ana Bella dirigida a dones víctimes de violència de gènere perquè recuperin el seu potencial i la seva independència
 • Pla d’igualtat de Danone
  • Selecció i reclutament: Igualtat en el tracte durant els processos de selecció; davant d’indecisió, es tria el gènere amb menys representació a l’empresa.
  • Pla de formació: Conciliació en la planificació dels cursos i fomentar assistència als qui estaven en excedència per cures.
  • Bretxa salarial: Remuneració per èxits independentment del gènere.
  • Comunicació interna i externa: no sexista, amb representació paritària i llenguatge inclusiu.
  • Prevenció d’Assetjament: Agent de prevenció de l’assetjament, campanya, comunicació i formació
  • Violència de gènere: Campanyes i inserció laboral dones víctimes de violència de gènere…

Vols fer algun comentari sobre aquesta sessió?
Has trobat alguna cosa a faltar? Què t’ha semblat? Ens vols fer arribar un comentari?