DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Feminisme

Grups d’empoderament feminista (II)

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

Els valors, què són i que aporten a les nostres vides?

Els valors són les creences i conviccions profundes que tenim cadascú de nosaltres. Són guies ètiques que ens ajuden a prendre el nostre lloc al món i a prendre decisions. Ens ajuden a realitzar-nos, ja que ens connecten amb motivacions a l’hora de formular-nos un propòsit o meta a les nostres vides. Aporten satisfacció personal.

Els valors tenen a veure amb la forma de com veiem el món i són allò que ens mou a la vida, el que ens anima a dedicar-nos al nostre temps, diners i recursos a alguna cosa o algú en particular. És el que ens empeny a viure d’una determinada manera.

Els valors, com paraules buides d’acció, no signifiquen res més enllà. Però, quan al nivell de contingut i ètica se li afegeix el pas a l’acció es converteixen en una cosa molt poderosa que ajuden a arribar a metes individuals i col·lectives amb passió i eficàcia.

Els valors compleixen una funció vital: ens centren quan la vida ens presenta situacions d’incertesa, ambigüitat i canvi. Costa molt mantenir l’equilibri sense fonaments que ens facin forts quan les circumstàncies són desfavorables o ens posen en situacions complicades.

Especialment en entorns socials, crítics o amb voluntat transformadora, els valors ens sostenen, ens donen coherència cap a fora (en la feina que fem i en la imatge que volem projectar) i cap en dins (ens alineen amb el que som i amb el que desitgem transformar fora). Per això és important, en primer lloc, prendre consciència de quins són els nostres valors prioritaris i que significa cadascú en l’àmbit personal i en el col·lectiu.

Alguns valors: alegria, altruisme, amistat, amor, aventura, coherència, cooperació, creativitat, equitat, justícia, pau, salut, sororitat, etc.

Els valors en les organitzacions, projectes i entitats

Els valors són la base més rellevant per crear un ambient d’harmonia, coherència i compromís a una organització. Són el ciment de la cultura organitzacional, aquelles creences i formes de procedir (explícites i implícites) que conformen la manera de ser al món d’una entitat, la seva identitat, la seva mirada.

És de vital importància que totes les persones que formen part d’una organització tinguin claredat absoluta de quins són aquests valors, que signifiquen i com es manifesten cap a fora i cap a dintre d’aquesta. Perquè els valors organitzacionals tinguin real impacte positiu dintre d’una empresa, és necessari que siguin compartits i apresos per tots els membres de l’organització. Al contrari, seran només paraules que no tindran influència en els objectius i missió en l’entitat, o en el pitjor dels casos, generaran soroll en aquesta.

Característiques dels valors organitzacionals

 • Són clars: És important que els valors organitzacionals siguin enunciats de forma clara. Han de ser de comprensió fàcil pels membres de l’organització, perquè d’aquesta manera es puguin entendre les seves implicacions i adoptar-los en la seva tasca diària dins del projecte.
 • Estan associats amb l’ànima de l’organització: És fonamental que siguin coherents amb la missió i visió específiques d’una entitat, associació o projecte. Els valors organitzacionals corresponen a la marca valuosa que la defineix, li dona fortalesa i que el fa atractiu i coherent als ulls de la societat, de les seves sòcies, col·laboradores, etc.
 • Són una guia per la presa de decisions: Els valors defineixen les rutes d’acció, el posicionament ètic de l’entitat, la seva voluntat i cap a transformació social.
 • Són motivadors: Resulten un element motivador per les persones que formen part d’una entitat, especialment en aquells que cerquen la transformació social. Aquells en els que normalment el nivell de compromís és molt alt. Són una via per l’autorealització i per l’assoliment de l’èxit de l’organització.
 • Generen sentiment de pertinença: Si una persona se sent motivada i que se l’escolta és generar aquest sentiment de pertinença que li fa comprometre’s amb l’organització. Els valors són un element comú que vinculen a les persones que formen part de l’organització.

Principis i valors feministes

 • Repartiment de poder: És clau reconèixer el poder i el privilegi dins l’entitat, prendre consciència del poder que tenim cadascú. Com més en contacte estiguem amb el nostre poder, més bon us farem d’ell.
 • El que és personal, és polític: Les transformacions individuals, institucionals i socials estan interconnectades.

Els feminismes són un moviment global i divers

S’ha de reconèixer la diversitat dels actors feministes. S’ha d’adoptar l’enfocament de la localització, del pensament i l’acció situada, i reconeixem la nostra responsabilitat com un actor internacional.

L’aposta per la igualtat no és només cosa de dones

El compromís per una societat més justa ha de ser una lluita de tota la comunitat diversa i també de les organitzacions.

Diversitat

S’ha de reconèixer, fomentar i celebrar la diversitat, qüestionant totes les formes de discriminació tant en l’àmbit intern de l’entitat, com de nivell extern. No existeixen problemàtiques aïllades. S’ha d’apostar per la diversitat.

Seguretat

Totes les persones tenen dret a un entorn segur, tant la física com l’emocional, en espais físics i virtuals.

Cures

El benestar personal i la pràctica de la cura personal i col·lectiva és un acte polític. S’ha de tenir cura dels espais laborals. L’autocura és un dret i una responsabilitat personal que també ha de ser un compromís col·lectiu i organitzatiu.

Empoderament feminista

L’empoderament és el procés d’adquisició de poder en l’àmbit individual i col·lectiu. Propicia que les persones prenguin el control de les seves vides. És la capacitat de guanyar poder, d’ocupar i accedir a espais on tradicionalment un col·lectiu que ha sigut discriminat no podia accedir. L’empoderament no suposa exercir poder sobre els altres, és un poder personal i col·lectiu que vol transformar.

 • Poder sobre una mateixa
 • Poder amb
 • Poder per

Lideratge transformador

Fomentar la participació i comparteix el poder i la informació. Té com a base el desenvolupament d’habilitats personals i no la posició que la persona ocupa en l’organització.

 • Cerca promoure el canvi i la superació
 • Reconeix i confia en el grup
 • Promou relacions més horitzontals
 • Facilita, promou xarxes de relació personal i comunica
 • Delega poder i responsabilitats
 • Pren més decisions col·lectivament
 • Té cura del clima laboral i el benestar propi i dels equips
 • Innovador i amb visió
 • Té temps per les persones

Sororitat

La sororitat proposa l’agermanament i el suport entre les dones. Com posar en pràctica la sororitat a les organitzacions:

 • Crear xarxes i mecanismes de defensa i suport entre dones
 • Deixar de costat l’estigmatització i els judicis negatius sobre altres dones
 • Recolzar les dones en situacions de vulnerabilitat
 • Promoure i reforçar les seves veus, idees i propostes
 • Retroalimentació de les nostres experiències com a dones feministes.

Igualtat i equitat

Per igualtat s’entén tractar a totes les persones de la mateixa manera i equitat significa equanimitat.

Coherència

S’han d’impregnar els nostres comportaments amb aquesta equitat i valors feministes, també dintre de les nostres entitats.


Vols fer algun comentari sobre aquesta sessió?
Has trobat alguna cosa a faltar? Què t’ha semblat? Ens vols fer arribar un comentari?