DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Organització

Dissenya el teu pla d’igualtat

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES

DEFINICIÓ DE PLA D’IGUALTAT

CONJUNT ORDENAT DE MESURES

 • OBJECTIUS CONCRETS
 • MESURES AVALUABLES
 • SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

MARC LEGAL: Àmbit estatal

 • LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva de dones i homes
 • REAL DECRET 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació
 • REAL DECRET 901/2020, de 13 d’octubre, per el qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Real Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball
 • REAL DECRET 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes

MARC LEGAL: Àmbit autonòmic

 • LLEI 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
 • LLEI 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gays, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
 • LLEI 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
 • LLEI 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
 • LLEI 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

QUI TÉ L’OBLIGACIÓ D’ELABORAR I IMPLANTAR UN PLA D’IGUALTAT?

 • EMPRESES AMB 50 PERSONES O MÉS
 • CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ
 • PER ACORD DE L’AUTORITAT LABORAL EN UN PROCEDIMENT SANCIONADOR
 • ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

L’elaboració i implantació d’un Pla d’Igualtat serà voluntària per les altres empreses 

QUANTIFICACIÓ DEL NÚMERO DE PERSONES TREBALLADORES DE L’EMPRESA

 • CADA sis MESOS → L’últim dia de juny i l’últim dia de desembre
 • TOTA LA PLANTILLA
  • Tots els centres de treball
  • Tots els tipus de contracte. Incloent-hi fixos discontinus, duració determinada vigents en algun moment dels sis mesos anteriors i posta a disposició
  • Tota persona amb contracte a temps parcial computa com una persona més
  • En el cas de contractes de duració determinada, cada 100 hores o fracció es comptabilitza com una persona més

FASES PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA D’IGUALTAT

Un Pla d’igualtat és una EINA VIVA. Es tracta d’un procediment que es desenvolupa en DIVERSES FASES. Abarca la TOTALITAT de l’empresa (Tots els centres de treball, tots els tipus de contractes):

 • FASE 1: CONSTITUCIÓ COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ
 • FASE 2: ELABORACIÓ DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ
 • FASE 3: DISSENY DEL PLA D’IGUALTAT
 • FASE 4: EXECUCIÓ I SEGUIMENT
 • FASE 5: AVALUACIÓ FINAL

PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT

 • DIRECCIÓ EMPRESA → Implicació i compromís
 • REPRESENTACIÓ LEGAL DE LES PERSONES TREBALLADORES → Negociació i seguiment
 • PLANTILLA → Qüestionari d’opinió
 • PERSONAL EXPERT → Assessorament

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ

 • INICI DE LA NEGOCIACIÓ → Comunicació per escrit
 • TERMINI PER CONSTITUIR LA COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ → 3 mesos o el que indiqui el conveni col·lectiu o l’autoritat laboral mitjançant acord en procediment sancionador
 • OBLIGACIÓ de negociar i aplicar el pla des del moment en què s’inicia l’obligació FINS QUE CONCLOGUI LA VIGÈNCIA
 • COMUNICACIÓ a la totalitat de la plantilla de L’INICI DEL PROCEDIMENT i dels ACORDS adoptats

FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ

 • Participaran de forma paritària la representació de l’empresa i la de les persones treballadores
 • La composició de la part social serà proporcional a la seva representativitat
 • Es promourà la composició equilibrada entre dones i homes de cada una de les parts
 • Es promourà la formació o experiència en matèria d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral de les persones que integrin la Comissió de Negociació
 • Durant el procediment de negociació s’aixecarà acta, que haurà de ser aprovada i signada, amb manifestació de parts si fos necessari
 • Els acords requeriran la conformitat de l’empresa i de la majoria de la representació legal de les persones treballadores. En cas de desacord, es podrà recórrer a procediments i òrgans de solució autònoma de conflictes
 • Les persones que intervenen a la negociació del Pla d’igualtat tenen els mateixos drets i obligacions que qui intervé en la negociació de convenis i acords col·lectius.
 • Es podrà comptar amb el suport i assessorament extern especialitzat en matèria d’igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral, i podrà intervenir amb veu però sense vot

PERSONES LEGITIMADES PER NEGOCIAR PER PART DE LES PERSONES TREBALLADORES

 • EN GENERAL
  • Comitè d’Empresa.
  • Delegats/des de personal.
  • Seccions sindicals que sumin la majoria del Comitè d’Empresa o dels/de les delegats/des de personal.
 • EMPRESES AMB DIVERSOS CENTRES DE TREBALL
  • Comitè Intercentres.
  • Fórmula mixta.
 • GRUPS D’EMPRESES
  • Segons article 87 de l’Estatut dels Treballadors
 • EMPRESES SENSE REPRESENTACIÓ LEGAL DE LES PERSONES TREBALLADORES
  • Comissió Sindical = Sindicats més representatius + sindicats més representatius del sector 

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ

 • Elaboració i negociació del diagnòstic de situació
 • Identificació de mesures prioritàries, medis materials i humans per la seva implantació, així com persones responsables i cronograma
 • Disseny d’indicadors, així com del sistema de seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat
 • Impuls, seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat
 • Les atribuïdes per la normativa, conveni col·lectiu o acordades per la pròpia Comissió

ELABORACIÓ DEL DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ

FINALITAT:

 1. Detectar ASPECTES A MILLORAR
 2. Generar PROPOSTES concretes d’actuació
 • PLANIFICACIÓ DE TASQUES
 • RECOLLIDA D’INFORMACIÓ QUANTITATIVA I QUALITATIVA
 • ANÀLISI AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
 • INFORME DE CONCLUSIONS || PROPOSTES D’ACTUACIÓ

TRIANGULACIÓ DE TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ

 • ENTREVISTES EN PROFUNDITAT →  A la direcció empresarial, responsables de RECURSOS HUMANS, sindicats…
 • QÜESTIONARIS D’OPINIÓ → A tota la plantilla
 • ANÀLISI DE DOCUMENTACIÓ → Anàlisi de polítiques i processos empresarials →  Anàlisi del llenguatge i la comunicació
 • ANÀLISI DE DADES DESAGREGADES PER SEXE → Per conèixer possibles diferències a la presència de dones i homes.

ESTRUCTURA DEL DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ

 • INFORMACIÓ DE L’EMPRESA
 • SELECCIÓ, PROMOCIÓ I FORMACIÓ
 • POLÍTICA RETRIBUTIVA
 • CONCILIACIÓ CORRESPONSABILITAT
 • INFRAREPRESENTACIÓ FEMENINA
 • PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE
 • Altres matèries: Comunicació & Violència de gènere

DISSENY DEL PLA D’IGUALTAT

DETERMINAR EIXOS D’ACTUACIÓ → DEFINICIÓ OBJECTIUS GENERAL I ESPECÍFICS → DISSENY ACCIONS CONCRETES → DISSENY SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ → REDACCIÓ I APROVACIÓ → REGISTRE (regcon) | DIFUSIÓ

EIXOS D’ACTUACIÓ, OBJECTIUS I ACCIONS

Tant els EIXOS D’ACTUACIÓ com els OBJECTIUS i les ACCIONS es definiran en funció dels resultats del diagnòstic. Per definir adequadament una acció resulta molt útil respondre a les següents preguntes:

 • A quin/s objectiu/s respon?
 • Com s’executarà? Amb quins recursos?
 • Qui és responsable de la seva aplicació?
 • Quan s’aplicarà?
 • Com es realitzarà el seu seguiment i es mesurarà el seu compliment?

EL PLA D’ACCIÓ

El Pla d’igualtat ha de contenir una descripció detallada de cadascuna de les accions indicant:

 • ÀREA D’ACTUACIÓ
 • OBJECTIU A QUÈ RESPON 
 • NOM I DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 
 • RESPONSABLE/S DE LA SEVA APLICACIÓ 
 • CALENDARI D’APLICACIÓ 
 • INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

 • SEGUIMENT
  • Reunions periòdiques (sis mesos)
  • Procediment de recollida d’informació
  • Procediment per resoldre possibles discrepàncies
  • Procediment per reajustar o millorar una acció
 • AVALUACIÓ
  • De resultat, de procés i d’impacte
  • Avaluació intermèdia i final
  • Procediment de recollida d’informació
  • Informe final = nou diagnòstic

TIPUS D’AVALUACIÓ

 • DE RESULTAT
  • Grau de compliment dels objectius específics
  • Grau d’aplicació de les accions
 • DE PROCÉS
  • Nivell d’adequació dels recursos
  • Grau de dificultat en l’aplicació de les accions
  • Tipus de dificultats i solucions aplicades
  • Canvis introduïts durant el desenvolupament del Pla d’Igualtat
 • D’IMPACTE
  • Canvis a la cultura empresarial
  • Grau de reducció de les desigualtats entre dones i homes

ESTRUCTURA DEL PLA D’IGUALTAT

 1. PRESENTACIÓ
 2. COMISSIÓ NEGOCIADORA
 3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
 4. RESUM DEL DIAGNÒSTIC
 5. OBJECTIUS
 6. PLA D’ACCIÓ
 7. SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
 8. CRONOGRAMA

EINES I RECURSOS PER A LA IGUALTAT

 • https://www.igualdadenlaempresa.es/
  • Assessorament i ajuts PDI
   • Servei telefònic i on-line
   • Eines per a la igualtat
    • Guia elaboració Plans d’Igualtat
    • Eina de Registre Retributiu
    • Sistema de Valoració de Llocs de Treball
    • Eina per l’autodiagnòstic de la bretxa salarial
    • Qüestionaris i check lists
   • Prevenció assetjament sexual i per raó de sexe
   • Subvenció per a l’elaboració de Plans d’Igualtat
  • Altres serveis
   • Red DIE
   • Promoció professional
    • Més dones, millors empreses
    • Projectes de desenvolupament professional i lideratge
    • Xarxa dones, talent i lideratge
   • Violència de gènere
   • Seminaris i tallers
   • Normativa
 • https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/
  • Formació
   • Fòrums, tallers i seminaris
    • Elaborar Plans d’Igualtat
    • Assetjament sexual i per raó de sexe
    • Registre retributiu i bretxa salarial
   • Aula virtual DGTT
    • Formació bàsica
    • Perspectiva de gènere
    • Introducció a la negociació col·lectiva de Plans d’Igualtat
   • Autoaprenentatge
  • Altres recursos
   • Plans d’Igualtat
    • Eina de diagnòstic
    • Eina de disseny del Pla d’Igualtat
    • Eina de seguiment i avaluació
    • Eina de registre retributiu
    • Com registrar un Pla d’Igualtat
   • Violència masclista en l’àmbit laboral
   • Temps de treball i corresponsabilitat
   • Publicacions electròniques
   • Normativa, materials descarregables i altres

Vols fer algun comentari sobre aquesta sessió?
Has trobat alguna cosa a faltar? Què t’ha semblat? Ens vols fer arribar un comentari?