DigiTeca

0 de 66 lliçons completades (0%)

Enxarxament

Com intercooperar?

Això és una vista prèvia de la lliçó

Registra’t o inicia sessió per cursar aquesta lliçó.

Què és la intercooperació?

Podem definir la intercooperació empresarial com una relació entre  individus, entitats, empreses i/o organitzacions que unint part de les seves  capacitats o recursos, instauren entre elles un cert grau d’interrelació amb  l’objectiu d’incrementar els seus avantatges competitius. És un mitjà per assolir els propòsits compartits, enfocats a millorar la  competitivitat dels participants.  

La intercooperació pot agafar diferents formes de relació  entre diferents entitats i negocis.  Es pot dividir en tres grans fases, no necessàriament  consecutives: 

 • Networking 
 • Col·laboració 
 • Cooperació

Networking 

Consisteix en una xarxa de connexions entre empreses i persones amb  l’objectiu d’intercanviar serveis o informació rellevant per les seves iniciatives  empresarials (oportunitats, problemes comuns, aprenentatges, solucions…) 

Aquesta tipologia de cooperació empresarial es dona per exemple en espais  sectorials on es comparteixen les “millors pràctiques” per solucionar  problemes concrets i comuns. 

Col·laboració 

S’aplica aquest concepte quan enfortim les xarxes de networking i es  treballa de manera esporàdica amb altres entitats o persones amb relació  a una obra conjunta.  S’estableix un treball conjunt en l’entorn d’aquesta obra. 

Cooperació 

La cooperació apareix quan fem feina conjuntament amb terceres  persones, empreses o entitats per assolir uns objectius compartits, una  única finalitat i un futur comú. El procés de cooperació requereix una  relació continuada amb confiança i compromís, ja que busca propòsits a  llarg termini. 

Avantatges intercooperar

● Reduir el risc de les actuacions en solitari 

● Evitar perdre oportunitats 

● Fer front a canvis externs ràpids o de gran abast 

● Focalitzar-se en el core-business (focus de negoci) 

● Especialitzar-se on es tenen més capacitats diferencials 

● Guanyar temps innovant o creixent més ràpidament 

● Accedir a finançament públic de projectes a través de solvència tècnica i  econòmica 

● Actuar com una organització gran però amb flexibilitat de PIME ● Professionalitzar la gestió a partir d’una dimensió empresarial més gran 

Renúncies en la intercooperació

● Pèrdua del poder exclusiu de decisió en els aspectes mancomunats i, per tant, en algunes parts del negoci. 

● Dependència de tercers en les àrees on s’ha donat la  cooperació. 

● Pèrdua de cert grau d’identitat individual.  

Tipus i àmbits d’intercooperació

En primer lloc, hem de respondre a la pregunta “amb qui”  cooperem? La cooperació es pot donar entre: 

 • Potencials competidors (per exemple una cooperativa de  taxistes) 
 • Proveïdors (integració vertical de sectors) 
 • Clients (Co-Creació) 
 • Altres agents que puguin tenir interès (universitats, centres de  recerca…) 

La segona tipologia de cooperació es pot donar per l’àmbit d’activitat: 

 • Intersectorial  
 • Intrasectorial 

La tercera tipologia respon a l’àmbit geogràfic: 

 • Local 
 • Regional 
 • Nacional 
 • Internacional 

Com intercooperar?

Acords comercials o contractes privats 

Un contracte és un document legal, públic o privat, que reflecteix  l’acord entre una o més persones que consenten a obligar-se, a  donar alguna cosa o a prestar algun servei.  El límit el marca el Codi Civil Català. 

Convenis intercooperatius 

Les cooperatives poden subscriure amb altres cooperatives  convenis o acords intercooperatius per al compliment dels  objectes socials. Aquestes operacions tenen la mateixa  consideració que les operacions cooperativistes amb els socis. 

Unions Temporals d’Empreses (UTE’s) 

Tindran la consideració d’Unió Temporal d’Empreses el sistema  de col·laboració entre empresaris per temps cert, determinat o  indeterminat per al desenvolupament o execució d’una obra,  servei o subministrament. 

Característiques: 

 1. No té personalitat jurídica 
 2. Poden ser persones físiques i jurídiques 
 3. Durada determinada o fins finalització d’obra o servei 4. Gerent únic 
 4. Escriptura pública 

Participació societària/ Estructures jurídiques compartides 

 1. Participació creuada en els òrgans de govern. 
 2. Cooperativa de nova creació (de serveis, consumidors/ usuaris,  de segon grau). 
 3. Altres formes jurídiques (mercantils!) 

Vols fer algun comentari sobre aquesta sessió?
Has trobat alguna cosa a faltar? Què t’ha semblat? Ens vols fer arribar un comentari?